Status #10938

Gent, 01/05/2016 Verslag eerste algemene vergadering Ubuntu Partij België vzw. Aanwezigen : [...]


Blankenberge, Vlaanderen
via Ubuntu - Belgium
Gent, 01/05/2016

Verslag eerste algemene vergadering Ubuntu Partij België vzw.

Aanwezigen : Bruneel Quentin, Ronald Vermeulen, Raf Van Lent, Bauman Robert, Bauman Oana, Ceulemans Marleen, Bernardon Delphine, Verboven Kristof, Piessens Davy, Houbrechts Mien, Bex Steven.
Verontschuldigd : Van Genk Danny, Vermeulen Jessica.

De vergadering werd geopend omstreeks 13u45 met een voordracht van Quentin.
Korte samenvatting van deze voordracht ;
Verwelkoming van de leden, en op vraag van Ronald een iets diepere voorstelling van Quentin.
- Woordje uitleg over de statuten, namelijk dat dit een puur administratieve taak is geweest om de vzw te kunnen oprichten. Daar waren alle aanwezigen het over eens en de statuten werden dan ook door de leden goedgekeurd. Davy maakte de opmerking over Art. 11, het doorvoeren van wijzigingen in het ledenbestand, Quentin stelde hem gerust dat dit effectief ook gebeurd.
- Woordje uitleg over het manifest, Quentin bedankte Van Genk Danny voor de vertaling van het manifest en drukte er tegelijk op dat dit een internationaal manifest was en nog kon worden aangepast naar meer specifiek Belgisch model indien er daar later de nood zou toe verijzen.
- Quentin vertelde aan de vergadering wat de bedoeling van de vzw inhield namelijk,
• Dat de vzw er niet op uit is om overhaast te werk te gaan.
• Dat er eerst binnen de vzw een core-team zal worden samengesteld waarmee zal worden gewerkt aan een verder stappenplan. Quentin benadrukte hierbij dat hij nog steeds op zoek is naar dit team en dat een ieder die zich voor geroepen voelt contact met hem kon opnemen via email : ubuntu.belgium.vzw@gmail.com is hiervoor het aangewezen email adres.
• Verder maakte Quentin duidelijk dat we vanuit de vzw alle kleine projecten waar mensen mee bezig zijn zullen ondersteunen waar we kunnen, maar dat dit niet het hoofddoel van de vereniging zal worden. Het ondersteunen hiervan kan bestaan uit het in contact brengen van mensen die in elkaars buurt wonen om elkaar bij deze projecten te helpen en dat van projecten die mensen hebben, “kijk-activiteiten” voor de vzw kunnen worden georganiseerd. Bezoekjes brengen aan elkaars projecten in groepsverband waarbij de persoon van wie het project is, de groep wat meer toelichting geeft over zijn / haar project.
• De hoofddoelstelling van de vzw is zoals in de statuten valt te lezen, het oprichten van een platvorm voor de verspreiding van de Ubuntu filosofie en het organiseren van activiteiten hierrond, individuele projecten kunnen hierbij de rol van activiteiten invullen zoals hierboven reeds werd vermeld.
• Quentin benadrukte hier dan ook dat van politiek ingaan nog geen sprake is, omdat de vzw die nu is opgericht het doel heeft de filosofie verder te verspreiden, een breder draagvlak te creëren van waaruit later in de politiek kan worden ingestapt maar dat we nu nog veel te klein zijn als vereniging om daadwerkelijk de politiek te kunnen ingaan. Hierbij haalde hij het voorbeeld aan dat om in de verkiezingen te stappen er op een stad van 20.000 mensen 100 kiezers moeten zijn die de kandidaat(en) moeten voordragen en dat onze ledenlijst nu nog maar een kleine 30 mensen telt. Die 30 mensen wonen dan nog eens verspreid over het gehele land.
• Ook haalde Quentin aan dat voor we vanuit de vzw de politiek kunnen instappen met een partij programma moeten voor de dag komen die met de ubuntu filosofie in gedachte eerst zal moeten worden opgesteld door het “core-team” en de mensen die dan ook effectief in de politiek zullen stappen. Quentin stelde dan ook dat dit nog veel werk en vergaderingen zal nodig hebben voordat we daar zijn en dat we dat allemaal op het gemak verder zullen uitwerken, zoals gezegd in het begin van de vergadering, we gaan niets overhaast doen.
• Verder stelde Quentin ook dat er nog werd gezocht naar bepaalde functies binnen het core-team, een advocaat, boekhouder en vertaler frans werden hierbij opgenoemd.

- Concreet : Wat nu het eerste doel is van de vereniging is dus, een platform creëren van waaruit legaal ondersteund en met een degelijk uitgewerkt stappen plan kan worden gewerkt naar het implementeren van de Ubuntu filosofie in België.
Middelen hiervoor zijn :
- Folders en flyers uitdelen tijdens gesprekken.
- Het in leven houden van de contacten via sociale media en geplande activiteiten. Bedoeling is dat er 1x per maand een activiteit zal worden gepland, hierbij werden het voorstel van Oana zijnde een workshop organiseren in verband met het bouwen van “earth-houses” en het voorstel van Marleen, zijnde een workshop organiseren in verband met bewustwording van hoofd naar hart, opgenomen.
- Quentin is ook bereid voor groepen te komen spreken met behulp van een power point presentatie. Raf heeft al laten weten dat hij Quentin hierbij wil helpen.
- Zich laten opnemen in de ledenlijst om zo meer gewicht te geven aan de vzw.
- En blijven spreken over onze filosofie op elk moment van de dag met mensen uit je directe omgeving.
Hierna gaf Quentin de vergadering ook nog mee wat het betekend om lid van de vereniging te zijn.
- Dat een lid, lid is van de officiële tak van Ubuntu in België.
- Dat een lidmaatschap meer gewicht geeft aan het idee van Ubuntu.
- Dat een lid word opgenomen in de mailing lijst van de vereniging en zo doende op de hoogte zal blijven gesteld worden van geplande activiteiten.
- Dat er van leden niets anders word verwacht dan wat ze zelf willen / kunnen inbrengen in de vereniging, dit op het eigen tempo van ieder lid, er zijn geen verplichtingen, enkel vrijheden.
Tot slot herhaalde Quentin kort waarom we dit nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn,
- Omdat we beseffen dat overheden, bedrijven en geld in het algemeen ons als slaven behandelen. We MOETEN werken om te OVERLEVEN ??!!
- Omdat we hierdoor beseffen dat er verandering moet komen.
- Omdat we beseffen dat er maar heel weinig mensen zijn die nog in de hedendaagse politiek en andere machtsstructuren geloven.
- En omdat wij er van overtuigd zijn dat Ubuntu op een positieve manier alternatieven kan aanbieden aan de samenleving.
De vergadering werd ontbonden omstreeks 14u20 met het nemen van een groepsfoto.
Qba
report of the first general meeting Ubuntu belgium.
Monday 2 May 2016, 11:39:21
Qba
translation in the make...
Monday 2 May 2016, 12:56:14
Qba
Ghent, 1 May 2016
Minutes of the first general meeting of Ubuntu Belgium non-profit organisation.
Present: Bruneel Quentin, Ronald Vermeulen, Raf Van Lent, Bauman Robert, Bauman Oana, Ceulemans Marleen, Bernardon Delphine, Verboven Kristof, Piessens Davy, Houbrechts Mien, Bex Steven.
Excused: Van Genk Danny, Vermeulen Jessica.

Meeting started about 1.45pm. Quentin opened with a speech/lecture.
Summary:
• Welcoming the members.
• On Ronald’s request a more elaborate representation of Ubuntu.
• Explanation on the articles of association (constitution): the articles have to be regarded as a requirement to found the organisation. Everyone agreed to these. Davy made a remark concerning art. 11 in regards to changes in membership status. Quentin confirmed an adequate follow-up on this item.
• Quentin thanked Danny for the translation of the constitution and proclaimed this document to be the international version and open for country specific adjustments if needs be.
• Explanation on the aims of the organisation:
1. No need to precipitate.
2. A core team will be assembled to create a step-by-step action plan. Quentin emphasized to acquire candidates for this team, please apply by email ubuntu.belgium.vzw@gmail.com.
3. Several small projects are already being worked on. We will support people who are already engaged in projects within the Ubuntu scope however this won’t be the main objective of the organisation. Supporting projects do include building and expanding regional networks in order to execute plans and provide support where needed. “Staging activities” will also be organised. Each of these projects will be visited in group to obtain all necessary information on the subject by the organiser.
4. Our organisation’s main objective, as stipulated in the constitution, is creating a platform to represent and execute the Ubuntu philosophy and organising related events. Individual projects as mentioned in previous item are included.
5. Quentin accentuates the momentarily absence of a political wing. The main task is sharing our philosophy and creating a solid basis to build on and expand as broad as possible. A political wing is not relevant yet as we still are too small to make the most desired impact or even make a ripple on the surface. By the way, to be eligible as a political candidate for a community of about 20,000 citizens you need a minimum of 100 signatures to become a candidate and get listed in the polls.
6. Before entering into politics we require a country/region specific manifest approved by our core team. As it is not our main target yet, and rather time-consuming, we consider politics as low priority. See item 1, no need for rushing.
7. Certain functions need to be filled in within the core team i.e. a lawyer, a book keeper and a translator French.
• Our focus is creating a solid foundation to build on, with legal support, and a substantial action plan to implement the Ubuntu philosophy in Belgium.
Resources:
• Leaflets and flyers during talks, manifestations.
• Maintaining and strengthen contacts through social media and planned events.
• Quentin volunteers to create a PowerPoint presentation based speech for groups. Raf will assist Quentin.
• To be included in the member list to add importance to our cause.
• Continue to talk about our philosophy with your personal network.
What does membership include?
• Members are member of the official branch of Ubuntu Belgium.
• Members provide more influence to the philosophy.
• Members will be added to our mailing list and informed about upcoming events.
• Members are not forced to anything. Their contribution, whatever it may be, on your own time and with no strings attached, is much appreciated. There are only liberties.
Finally, Quentin summarized why we are engaging ourselves,
• Because we realise governments, companies and money in general is enslaving us. We HAVE TO work to SURVIVE!
• Because we understand the need to change.
• Because we know only few people believe in or trust government bodies and today’s politics.
• And because we are convinced Ubuntu provides a positive and valuable alternative to our society.
The meeting closed at 2.20pm with a group photo.

Monday 2 May 2016, 16:19:06
afoofa
look forward to the translation....:))
Monday 2 May 2016, 21:41:58
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 Prepare For Change
Prepare For Change is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap